Oferujemy kursy na poziomach od A1.1 do C1, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i online. Kurs na danym poziomie i w danym trybie zostanie otwarty dla minimum czterech uczestników. Większość kursów odbywa się stacjonarnie, na terenie Uniwersytetu Gdańskiego, przy ul. Wita Stwosza 51 lub 55.

W celu rejestracji na kurs prosimy o wypełnienie i przesłanie mailem na adres Centrum polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej. Formularza nie trzeba drukować ani podpisywać.

Opłaty pobieramy z góry za cały kurs. W przypadku kursów semestralnych i rocznych akceptujemy płatności w ratach miesięcznych.

Rodzaj kursu Czas trwania Łączna liczba godzin lekcyjnych Ile lekcji 45-min. dziennie Jakie dni tygodnia Kiedy Świadectwo uzyskania poziomu językowego Cena w roku akademickim 2022/2023 Zakwaterowanie w domu studenckim* (pokoje 2-osobowe, koszt miesięczny ok. 500-550 PLN)
Intensywny roczny 9 mies. 900 5 5 dni roboczych Październik-czerwiec Tak, po zdaniu egzaminu końcowego 15750 zł lub 9 rat miesięcznych po 1750 zł Tak* (zgłoszenia mailowo najpóźniej do połowy września)
Intensywny semestralny 4 mies. 450 5 5 dni roboczych Październik-styczeń lub luty-czerwiec Tak, po zdaniu egzaminu końcowego 8000 zł lub 4 raty miesięczne po 2000 zł Tak* (zgłoszenia mailowo najpóźniej do połowy września)
Semestralny (nieintensywny) 4 mies. 60 2 2 dni robocze Październik-styczeń lub luty-czerwiec Nie 1400 zł lub 4 raty miesięczne po 350 zł Nie
Szkoła letnia 1 mies. 60 3 5 dni roboczych Lipiec Nie 1400 zł Nie
Przygotowujący do egzaminu certyfikatowego 1 mies. 40 5 soboty i niedziele Kilka tygodni przed egzaminem Nie 900 zł Nie

*W związku z rekordową liczbą studentów przyjętych na rok akademicki 2022/2023, dostępność miejsc w domach studenckich UG jest ograniczona. Nie gwarantujemy uzyskania zakwaterowania.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8, reprezentowany przez Rektora.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (+48 58) 523 31 30 lub (+48 58) 523 24 59 lub adresem email: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Uniwersytet Gdański będzie przetwarzał dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, obywatelstwo, numer dokumentu tożsamości, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu).
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z obsługą i obiegiem korespondencji (w szczególności z udzielaniem odpowiedzi na kierowaną do Centrum korespondencję, podejmowaniem kontaktu z adresatami, a także dokumentowaniem ustaleń poczynionych podczas prowadzonej korespondencji).
 5. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 Rozporządzenia RODO, w szczególności ust. 1 pkt. b), f) – przetwarzanie danych odbywa się za Państwa zgodą i jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego zarządzania obsługą i obiegiem korespondencji, a także warunkiem zawarcia umowy kursu.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 4.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania – a w przypadkach, w których wymagają tego przepisy wynikające z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez okres określony w tych przepisach.
 9. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku korespondencji prowadzonej za pośrednictwem poczty elektronicznej, odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 10. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.