We offer courses at levels from A1.1. to C1, both in stationary and online mode. A course at a given level, in a given mode, will be opened for min. 4 participants. Most courses are stationary, held in the University of Gdańsk, 51 or 55 Wita Stwosza str.

To enroll in a course, fill in the registration form available below and send it by email to polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl. You do not have to print it or sign it.

If you live abroad and are a citizen of a country without a visa-free travel agreement with Poland, you need a visa to enroll in a stationary course. Poland does not grant student visas on the basis of admission to general-purpose language courses that we offer. More information: https://www.gov.pl/web/diplomacy/visas; https://visaguide.world/europe/poland-visa/long-stay/; https://study.gov.pl/visa-application.

Participants of intensive courses can apply for a place in the University’s dormitory. We cannot guarantee accommodation, as the number of available places is limited.

We charge for a whole course in advance. In the case of semester and one-year courses, monthly installments are accepted.

Type of course Duration Lesson hours in total Number of lessons (45 min) daily Days of the week When Certificate of language level Price in the academic year 2023/2024  
One-year intensive 9 months 900 5 5 working days October-June Yes, upon passing final examination 20000 PLN or 8 x 2500 PLN monthly  
Semester intensive 4 months 450 5 5 working days October-January or February-June Yes, upon passing final examination 10000 PLN or 4 x 2500 PLN monthly  
Semester
(not intensive)
4 months 60 2 2 working days October-January or February-June No 1800 PLN or 4 x 450 PLN monthly  
Summer school 1 month 60 3 5 working days July No 1700 PLN  
Preparatory to certificate exams 1 month 40 5 Saturdays and Sundays A few weeks before exams No 1200 PLN  

 

The Centre reserves the right to:

 • cancel the course before its beginning, due to the insufficient number of participants
 • change the course mode from stationary to online in case of increased epidemic risk

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy ul. Jana Bażyńskiego 8, reprezentowany przez Rektora.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (+48 58) 523 31 30 lub (+48 58) 523 24 59 lub adresem email: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Uniwersytet Gdański będzie przetwarzał dane osobowe podane w formularzu kontaktowym lub rejestracyjnym lub poprzez pocztę elektroniczną lub osobiście (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, obywatelstwo, numer dokumentu tożsamości, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu).
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z obsługą i obiegiem korespondencji (w szczególności z udzielaniem odpowiedzi na kierowaną do Centrum korespondencję, podejmowaniem kontaktu z adresatami, rejestracją na kursy, sporządzaniem umów, a także dokumentowaniem ustaleń poczynionych podczas prowadzonej korespondencji).
 5. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 Rozporządzenia RODO, w szczególności ust. 1 pkt.: a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, b) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, c) przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 4.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania – a w przypadkach, w których wymagają tego przepisy wynikające z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez okres określony w tych przepisach.
 8. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku korespondencji prowadzonej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.