Oferujemy kursy języka polskiego dla obcokrajowców na poziomach od A1.1 do C1. Większość zajęć odbywa się stacjonarnie na terenie Uniwersytetu Gdańskiego, przy ul. Wita Stwosza 51 lub 55, ale istnieje również możliwość nauki online. Kurs na wybranym poziomie i w określonym trybie zostanie otwarty dla minimum czworga uczestników.

W zależności od wybranego kursu zajęcia obejmują od 60 do aż 900 godzin nauki. Dzięki temu każdy z kursantów może znaleźć propozycję dostosowaną do własnych potrzeb i możliwości.

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i przesłanie mailem na adres Centrum polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej. Formularza nie trzeba drukować ani podpisywać.

Mieszkający za granicą obywatele krajów nie objętych ruchem bezwizowym do Polski mogą zapisać się na kurs stacjonarny po uzyskaniu wizy. Polska nie wydaje wiz studenckich na podstawie przyjęcia na kursy językowe ogólnego przeznaczenia. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/diplomacy/visas; https://visaguide.world/europe/poland-visa/long-stay/; https://study.gov.pl/visa-application.

Uczestnicy kursów intensywnych mogą ubiegać się o miejsce w akademiku Uniwersytetu. Nie gwarantujemy zakwaterowania, ponieważ liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

Opłaty pobieramy z góry za cały kurs. W przypadku kursów semestralnych i rocznych akceptujemy również płatności w ratach miesięcznych.

Rodzaj kursu Czas trwania Łączna liczba godzin lekcyjnych Ile lekcji 45-min. dziennie Jakie dni tygodnia Kiedy Świadectwo uzyskania poziomu językowego Cena w roku akademickim 2023/2024  
Intensywny roczny 9 mies. 900 5 5 dni roboczych Październik-czerwiec Tak, po zdaniu egzaminu końcowego 20000 zł lub 8 rat po 2500 zł  
Intensywny semestralny 4 mies. 450 5 5 dni roboczych Październik-styczeń lub luty-czerwiec Tak, po zdaniu egzaminu końcowego 10000 zł lub 4 raty po 2500 zł  
Semestralny (nieintensywny) 4 mies. 60 2 2 dni robocze Październik-styczeń lub luty-czerwiec Nie 1800 zł lub 4 raty miesięczne po 450 zł  
Szkoła letnia 1 mies. 60 3 5 dni roboczych Lipiec Nie 1400 zł (2023 r.) / 1700 zł (2024 r.)  
Przygotowujący do egzaminu certyfikatowego 1 mies. 40 5 soboty i niedziele Kilka tygodni przed egzaminem Nie 1200 zł  

 

Centrum zastrzega prawo do:

 • odwołania kursu przed jego rozpoczęciem, ze względu na zbyt małą liczbę uczestników
 • zmiany formy kursu ze stacjonarnej na online w przypadku zwiększonego zagrożenia epidemicznego

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy ul. Jana Bażyńskiego 8, reprezentowany przez Rektora.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (+48 58) 523 31 30 lub (+48 58) 523 24 59 lub adresem email: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Uniwersytet Gdański będzie przetwarzał dane osobowe podane w formularzu kontaktowym lub rejestracyjnym lub poprzez pocztę elektroniczną lub osobiście (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, obywatelstwo, numer dokumentu tożsamości, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu).
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z obsługą i obiegiem korespondencji (w szczególności z udzielaniem odpowiedzi na kierowaną do Centrum korespondencję, podejmowaniem kontaktu z adresatami, rejestracją na kursy, sporządzaniem umów, a także dokumentowaniem ustaleń poczynionych podczas prowadzonej korespondencji).
 5. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 Rozporządzenia RODO, w szczególności ust. 1 pkt.: a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, b) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, c) przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 4.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania – a w przypadkach, w których wymagają tego przepisy wynikające z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez okres określony w tych przepisach.
 8. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku korespondencji prowadzonej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
intensywny roczny kurs języka polskiego i kultury polskiej

Intensywny roczny kurs języka polskiego i kultury polskiej

Ten kurs języka polskiego dla cudzoziemców obejmuje aż 900 godzin intensywnej nauki. Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry, od poniedziałku do piątku, po pięć godzin akademickich dziennie.

Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób dopiero rozpoczynających naukę języka polskiego, jak i dla tych obcokrajowców, którzy chcą kontynuować lekcje na poziomie dostosowanym do swoich umiejętności (A2, B1, B2, C1, C2).

Intensywny roczny kurs języka polskiego i kultury polskiej pozwala na rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych – od rozumienia tekstu pisanego i słuchanego – aż po zdolność formułowania wypowiedzi i brania udziału w dyskusji. Uczestnicy poszerzają swoje słownictwo, poznają gramatykę i ortografię. Po zakończonym kursie mogą wykorzystać nabyte umiejętności zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej.

Intensywny kurs języka polskiego dla cudzoziemców zakończony jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka na określonym poziomie. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Intensywny semestralny kurs języka polskiego i kultury polskiej

Kurs przeznaczony jest dla cudzoziemców, którzy w ciągu czterech miesięcy intensywnej nauki chcą podnieść swoje umiejętności językowe i komunikacyjne, a także poznać polską kulturę. Zajęcia kierowane są zarówno do dopiero rozpoczynających naukę, jak i kontynuujących ją na konkretnym poziomie (A2, B1, B2, C1, C2).

Na intensywny semestralny kurs języka polskiego i kultury polskiej składa się aż 450 godzin zajęć dydaktycznych – w sumie cały semestr nauki od poniedziałku do piątku, po 5 godzin akademickich dziennie. W tym czasie kursanci rozwijają zdolności komunikacyjne w sferze prywatnej i zawodowej, poznają gramatykę i ortografię, a także poszerzają słownictwo. Uczą się również prowadzić dyskusje oraz rozumieć teksty słuchane i czytane.

Intensywna nauka języka polskiego dla cudzoziemców kończy się egzaminem potwierdzającym zdobyte umiejętności. Uczestnicy otrzymują też zaświadczenie ukończenia kursu.

intensywny semestralny kurs języka polskiego
semestralny kurs języka polskiego

Semestralny kurs języka polskiego

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności komunikacji w języku polskim, a jednocześnie dysponują niewystarczającą ilością czasu, by przejść intensywny kurs semestralny.

Nauka polskiego dla obcokrajowców w ramach semestralnego kursu języka polskiego obejmuje 2 godziny lekcyjne zajęć przez 2 dni w tygodniu – w sumie 60 godzin w semestrze. W tym czasie pod okiem wykwalifikowanych lektorów uczestnicy będą rozwijać wszystkie niezbędne umiejętności: rozumienie tekstów czytanych i mówionych, tworzenie wypowiedzi ustnych oraz pisanie.

Podobnie jak w przypadku pozostałych kursów i tu istnieje możliwość wyboru odpowiedniego poziomu zaawansowania. Semestralny kurs języka polskiego będzie więc odpowiednim wyborem zarówno dla osób początkujących, jak i tych już kontynuujących naukę języka polskiego.

Letnia szkoła języka polskiego i kultury polskiej

Ten kurs języka polskiego przeznaczony jest dla cudzoziemców, którzy w okresie wakacyjnym chcieliby rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne.

Letnia szkoła języka polskiego i kultury polskiej obejmuje 4 tygodnie intensywnej nauki od poniedziałku do piątku po 3 godziny dziennie. Zajęcia odbywają się w porze wieczornej, dlatego uczestnicy z łatwością mogą pogodzić naukę z pracą czy odpoczynkiem nad morzem.

Kurs letni to nie tylko okazja do zwiększenia umiejętności komunikacyjnych, poszerzenia słownictwa oraz nauki gramatyki i rozumienia tekstu pisanego. W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się też z kulturą polską – odwiedzają galerie sztuki, teatr i biorą udział w pokazach filmów polskich.

Zajęcia prowadzone są na różnych poziomach, począwszy od początkującego (survival polish).

letnia szkoła języka polskiego i kultury polskiej
kursy przygotowujące do egzaminu certyfikowanego z języka polskiego jako obcego

Kursy przygotowujące do egzaminu certyfikowanego z języka polskiego jako obcego

Zajęcia przeznaczone są dla osób zarejestrowanych na egzamin certyfikowany z języka polskiego jako obcego. Obejmują 4 weekendy intensywnej nauki, po 5 godzin dziennie, czyli w sumie aż 40 godzin akademickich.

Kursy przygotowujące do egzaminu certyfikowanego z języka polskiego jako obcego dla określonego poziomu zaawansowania (B1, B2, C1, C2) organizowane są na kilka tygodni przed planowanym egzaminem certyfikatowym. Podczas spotkań uczestnicy utrwalają wszystkie wymagane umiejętności, takie jak rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie oraz mówienie.

Co więcej, wszystkie tego rodzaju kursy języka polskiego dla cudzoziemców prowadzone są przez lektorów z doświadczeniem pracy w komisji egzaminacyjnej i przy opracowywaniu zadań. Kursanci mogą dowiedzieć się, jak przebiega egzamin, jakie typy zadań się na nim pojawią i jakich błędów warto się wystrzegać. Dzięki temu czują się w pełni przygotowani do nadchodzącego egzaminu.