Kierownik Zakładu Polonistyki Stosowanej w Instytucie Filologii Polskiej UG, kierownik Pracowni Badań Edukacyjnych i Innowacji Dydaktycznych; prowadzi zajęcia z Dydaktyki literatury, Dydaktyki kształcenia kulturowego i medialnego/Dydaktyki tekstów kultury, Estetyki, Kategorii estetycznych we współczesnej kulturze, Stylistyki; jej oferta fakultetowa dotyczy sztuki interpretacji związanej z literaturą oraz innymi tekstami kultury na różnych poziomach edukacji polonistycznej; prowadzi seminaria magisterskie, doktorskie, seminaria otwarte (np. w ramach projektu „Pośród nas”, współprowadziła seminarium poświęcone promocji twórców i twórczyń pomorskich związanych z Uniwersytetem Gdańskim).

Interesuje się również filmem, muzyką, plastyką, turystyką (góry – jakiekolwiek…)

Zainteresowania naukowe:

a. Literatura XIX wieku i różne formy jej kontynuacji w literaturze XX i XXI wieku.

b. Sztuka interpretacji.

c. Metodyka literatury i tekstów kultury.

d. Estetyka.

e. Relacje między literaturą a innymi tekstami kultury.

f. Naukowe badania edukacyjne związane z poziomem kompetencji uczniowskich i nauczycielskich na różnych etapach kształcenia oraz koncepcje wykorzystywania współczesnej wiedzy literaturoznawczej w edukacji polonistycznej/ kulturowej, związanej również z promocją literatury i kultury polskiej poza granicami kraju.

Jest członkiem międzynarodowych stowarzyszeń naukowych: Międzynarodowego Instytutu Adama Mickiewicza w Grodnie (Białoruś – od 2009 r.), Polskiego Towarzystwa Studiów nad Europejskim Romantyzmem (od 2014, członek Zarządu), Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych (od 2014) oraz Członkiem Rady Naukowej ds. Polonistycznej Edukacji Szkolnej i Akademickiej przy Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 2020; przedtem członek sekcji dydaktycznej przy KNoL PAN).