Czas trwania: Kurs języka polskiego dla cudzoziemców obejmuje jeden semestr intensywnej nauki w roku akademickim (październik–styczeń lub luty/marzec–czerwiec). Obecna edycja trwa od 23.02.2023 r. do ok. 05.07.2023 r. Kolejna rozpocznie się 02.10.2023.
Terminy zajęć: 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) po 5 godzin akademickich dziennie, przeważnie w godzinach 16:00-20:15.
Liczba godzin łącznie: 450 (godzina akademicka to 45 minut)
Liczba godzin w tygodniu: 25
Cena: 10000 zł lub 4 raty miesięczne po 2500 zł (cena obowiązuje w roku akademickim 2023/2024).
Cena obejmuje: Zajęcia dydaktyczne, materiały dydaktyczne, świadectwo ukończenia kursu (przy obecności na min. 70% lekcji) / świadectwo poziomu językowego (po zdaniu egzaminu końcowego).
Charakterystyka kursu:

Kurs skierowany jest do osób, które podczas 4 miesięcy intensywnej nauki chcą rozwinąć swoje zdolności językowe i komunikacyjne oraz poznać kulturę Polski. Stanowi alternatywę dla dwóch innych oferowanych przez nas kursów języka polskiego dla cudzoziemców – intensywnego kursu rocznego oraz nieintensywnego kursu semestralnego.

Zajęcia opracowano w ten sposób, by umożliwiały rozwijanie wszystkich umiejętności językowych ważnych w życiu prywatnym i zawodowym. W ramach kursu możliwa jest zarówno nauka języka polskiego od podstaw, jak i jej kontynuowanie (A2, B1, B2, C1, C2).

Na zakończenie uczestnicy przystąpią do egzaminu potwierdzającego opanowanie języka na określonym poziomie. Otrzymają również świadectwo ukończenia kursu.

Uczestnicy kursu:

 • rozwijają umiejętności komunikacyjne w sferze prywatnej, edukacyjnej i zawodowej,
 • uczą się dostosowywać sposób komunikacji do okoliczności,
 • poznają polską kulturę i określone wiadomości na temat Polski,
 • poszerzają umiejętność językowe z zakresu gramatyki, słownictwa i ortografii,
 • po ukończeniu kursu rozumieją teksty pisane, czytane, potrafią komunikować się w sytuacjach życia codziennego i uczestniczyć w dyskusjach.
Uwagi:

Domyślna forma nauki: stacjonarna. Kurs w wersji online może zostać otwarty dla minimum 4 uczestników.

Nie gwarantujemy zakwaterowania w domu studenckim.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy ul. Jana Bażyńskiego 8, reprezentowany przez Rektora.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (+48 58) 523 31 30 lub (+48 58) 523 24 59 lub adresem email: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Uniwersytet Gdański będzie przetwarzał dane osobowe podane w formularzu kontaktowym lub rejestracyjnym lub poprzez pocztę elektroniczną lub osobiście (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, obywatelstwo, numer dokumentu tożsamości, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu).
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z obsługą i obiegiem korespondencji (w szczególności z udzielaniem odpowiedzi na kierowaną do Centrum korespondencję, podejmowaniem kontaktu z adresatami, rejestracją na kursy, sporządzaniem umów, a także dokumentowaniem ustaleń poczynionych podczas prowadzonej korespondencji).
 5. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 Rozporządzenia RODO, w szczególności ust. 1 pkt.: a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, b) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, c) przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 4.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania – a w przypadkach, w których wymagają tego przepisy wynikające z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez okres określony w tych przepisach.
 8. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku korespondencji prowadzonej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.