Czas trwania: 4 tygodnie w lipcu/sierpniu. Najbliższy kurs odbędzie się w terminie 01-26.07.2024 r.
Terminy zajęć: Zajęcia prowadzone są 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach 17:00-19:15 (3 godziny akademickie)
Liczba godzin łącznie: 60 (godzina akademicka to 45 minut)
Liczba godzin w tygodniu: 15
Cena: 1700 zł
Cena obejmuje: Zajęcia dydaktyczne, materiały dydaktyczne, świadectwo ukończenia kursu (przy obecności na min. 70% lekcji).
Charakterystyka kursu:

Wakacyjny kurs prowadzony w Trójmieście stwarza możliwość połączenia wypoczynku nad morzem z nauką języka polskiego i poznawaniem historii oraz kultury Gdańska czy okolic.

Nauka języka polskiego dla obcokrajowców prowadzona w ramach kursu może przebiegać na dowolnym poziomie – od survival polish dla początkujących, aż po kursy dla naprawdę zaawansowanych. Lektorami są doświadczeni nauczyciele, na co dzień uczący języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Gdańskim. Pod ich opieką kursanci kształcą swoje umiejętności komunikacyjne, uczą się gramatyki, poszerzają słownictwo, a także ćwiczą rozumienie tekstu pisanego oraz tworzenie wypowiedzi pisemnych.

Zajęcia są nie tylko okazją do rozwijania umiejętności komunikacyjnych, nauki gramatyki i poszerzania słownictwa. W przeciwieństwie do innych oferowanych przez nas kursów języka polskiego dla cudzoziemców, letnia szkoła języka polskiego obejmuje także spotkania poza budynkiem Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestnicy mają szansę poznać historię i kulturę Polski oraz największe atrakcje Trójmiasta. W ramach letniej szkoły organizowane są:

W programie kursu:
– zajęcia z języka polskiego,
– wycieczki i spacery na terenie Gdańska i Trójmiasta,
– impreza integracyjna / na zakończenie kursu,
– poznawanie atrakcji Trójmiasta (zabytki, muzea, galerie sztuki, teatr, plaża),
– wykłady dotyczące historii i kultury polskiej prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego (w języku polskim lub angielskim),
– pokazy polskich filmów należących do klasyki, jak też współczesnych (wraz z omówieniem – w języku polskim lub angielskim).

Uwagi:

Nauka języka polskiego dla cudzoziemców w ramach kursu letniego przebiega w formie stacjonarnej. Przy zgłoszeniu co najmniej 4 uczestników możliwa jest także forma online.

Uczestnikom nie zapewniamy miejsca w domu studenckim.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy ul. Jana Bażyńskiego 8, reprezentowany przez Rektora.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (+48 58) 523 31 30 lub (+48 58) 523 24 59 lub adresem email: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Uniwersytet Gdański będzie przetwarzał dane osobowe podane w formularzu kontaktowym lub rejestracyjnym lub poprzez pocztę elektroniczną lub osobiście (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, obywatelstwo, numer dokumentu tożsamości, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu).
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z obsługą i obiegiem korespondencji (w szczególności z udzielaniem odpowiedzi na kierowaną do Centrum korespondencję, podejmowaniem kontaktu z adresatami, rejestracją na kursy, sporządzaniem umów, a także dokumentowaniem ustaleń poczynionych podczas prowadzonej korespondencji).
 5. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 Rozporządzenia RODO, w szczególności ust. 1 pkt.: a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, b) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, c) przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 4.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania – a w przypadkach, w których wymagają tego przepisy wynikające z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez okres określony w tych przepisach.
 8. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku korespondencji prowadzonej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.