POŚWIADCZENIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

Kandydaci cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim mogą uzyskać poświadczenie znajomości języka polskiego po zdaniu egzaminu wewnętrznego na Uniwersytecie Gdańskim.

Daty egzaminów:
I termin: 19-20 czerwca 2024 r. (środa-czwartek) – zapisy do 14 czerwca 2024 r.
II termin: 28-29 sierpnia 2024 r. (środa-czwartek) – zapisy do 23 sierpnia 2024 r.

Kandydat może wziąć udział tylko w jednym terminie egzaminu.

Warunkiem udziału w egzaminie jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na konto wskazane w systemie IRK (opłata nie podlega zwrotowi w przypadku negatywnej oceny z egzaminu). System IRK będzie dostępny od 1 czerwca 2024 r. na stronie https://studenci.irk.ug.edu.pl/.

Egzamin zostanie przeprowadzony online i będzie składał się z części pisemnej oraz ustnej.

Kandydaci chcący wziąć udział w egzaminie proszeni są o przesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres fso@ug.edu.pl (tytułując mail: zgłoszenie na egzamin z języka polskiego). Do zgłoszenia należy załączyć potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz podać w treści:

– imię i nazwisko (zgodnie z zapisem w paszporcie),
– obywatelstwo,
– rodzaj i numer dokumentu tożsamości,
– wybrany termin egzaminu.

Kandydat, który pozytywnie zdał egzamin, otrzyma zaświadczenie na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu. Niniejszy dokument należy nadesłać wraz z pozostałymi skanami dokumentów w celu dokonania weryfikacji uprawnień do studiowania w Polsce.