Czas trwania:

Kurs przygotowujący odbywa się na kilka tygodni przed planowanym egzaminem certyfikowanym zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych https://certyfikatpolski.pl/terminy-egzaminow/

 • od 14.10.2023 do 05.11.2023 dla poziomu B1, C1
 • od 07.01.2024 do 28.01.2024 dla poziomu B1, B2 
 • od 16.03.2024 do 14.04.2024 dla poziomu B1, C1 (bez zajęć w dniach 31.03 oraz 06.04) 
 • od 25.05.2024 do 16.06.2024 dla poziomu B1, B2
Terminy zajęć: 2 razy w tygodniu, w soboty i niedziele, po 5 godzin lekcyjnych (ok. 10:00–14:00).
Liczba godzin łącznie: 40 (godzina akademicka to 45 minut)
Liczba godzin w tygodniu: 10
Cena: 1200 zł. Nie ma możliwości dokonania płatności w ratach.
Cena obejmuje: zajęcia przygotowujące do egzaminu, materiały dydaktyczne.
Charakterystyka kursu:

Kurs przeznaczony jest dla osób planujących przystąpienie do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. W tym przypadku nauka języka polskiego dla cudzoziemców koncentruje się na rozwijaniu umiejętności wymaganych na egzaminie certyfikowanym.

Podczas zajęć uczestnicy gruntownie przećwiczą wszystkie części egzaminu, takie jak: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, pisanie oraz mówienie.

Kursanci uzyskują także wiele istotnych informacji dotyczących przebiegu egzaminu, typów zadań egzaminacyjnych lub najczęstszych błędów popełnianych przez zdających. Wszystko to pod okiem lektorów mających doświadczenie w pracy w komisji egzaminacyjnej lub będących autorami zadań pojawiających się w arkuszach.

Podobnie jak inne kursy języka polskiego dla cudzoziemców, także te przygotowujące do egzaminu certyfikatowego prowadzone są na różnych poziomach zaawansowania (B1, B2, C1, C2). Zajęcia odbywają się w małych grupach, dzięki czemu każdemu kursantowi można poświęcić dostatecznie dużo uwagi. Mała liczba uczestników sprzyja także miłej atmosferze, ważnej zwłaszcza dla osób nieśmiałych i niepewnych swoich umiejętności.

Uwagi: Forma kursu: stacjonarna lub online.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy ul. Jana Bażyńskiego 8, reprezentowany przez Rektora.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (+48 58) 523 31 30 lub (+48 58) 523 24 59 lub adresem email: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Uniwersytet Gdański będzie przetwarzał dane osobowe podane w formularzu kontaktowym lub rejestracyjnym lub poprzez pocztę elektroniczną lub osobiście (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, obywatelstwo, numer dokumentu tożsamości, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu).
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z obsługą i obiegiem korespondencji (w szczególności z udzielaniem odpowiedzi na kierowaną do Centrum korespondencję, podejmowaniem kontaktu z adresatami, rejestracją na kursy, sporządzaniem umów, a także dokumentowaniem ustaleń poczynionych podczas prowadzonej korespondencji).
 5. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 Rozporządzenia RODO, w szczególności ust. 1 pkt.: a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, b) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, c) przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 4.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania – a w przypadkach, w których wymagają tego przepisy wynikające z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez okres określony w tych przepisach.
 8. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku korespondencji prowadzonej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.