Czas trwania: W ramach tego kursu nauka języka polskiego dla cudzoziemców może odbywać się w semestrze zimowym (październik–styczeń) lub letnim (luty/marzec–czerwiec) danego roku akademickiego. Najbliższy kurs ma miejsce w terminie od 03.10.2022 r. do ok. 27.01.2023 r.
Terminy zajęć: Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają po 2 godziny akademickie.
Liczba godzin łącznie: 60 (godzina akademicka to 45 minut)
Liczba godzin w tygodniu: 4
Cena: Semestralny kurs języka polskiego dla obcokrajowców można opłacić jednorazowo w cenie 1400 zł lub w 4 miesięcznych ratach po 350 zł. (podana cena obowiązuje w roku akademickim 2022/2023).
Cena obejmuje: Zajęcia dydaktyczne, materiały dydaktyczne, świadectwo ukończenia kursu (przy obecności na min. 70% lekcji).
Charakterystyka kursu: Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób początkujących, jak i kontynuujących naukę na określonym poziomie. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych lektorów mają za zadanie rozwijać wszystkie niezbędne umiejętności przydatne w życiu prywatnym i zawodowym, takie jak rozumienie tekstu czytanego, słuchanego, mówienie oraz pisanie. Ze względu na mniejszą liczbę zajęć niż w przypadku pozostałych oferowanych przez nas kursów języka polskiego dla cudzoziemców, nieintensywny kurs semestralny można z łatwością pogodzić z pracą, studiami czy innymi codziennymi obowiązkami.

Poziom i sposób prowadzenia zajęć dostosowany jest do potrzeb kursantów. Osoby początkujące już na pierwszym spotkaniu uczą się mówić po polsku. Kursanci na wyższych poziomach mogą natomiast rozwijać znajomość języka mówionego i pisanego w zależności od swoich indywidualnych potrzeb. Na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o UKOŃCZENIU kursu.

Uczestnicy kursu:

 • rozwijają umiejętności komunikacyjne w sferze prywatnej, edukacyjnej i zawodowej,
 • uczą się dostosowywać sposób komunikacji do okoliczności,
 • poznają polską kulturę i określone wiadomości na temat Polski,
 • poszerzają umiejętność językowe z zakresu gramatyki, słownictwa i ortografii,
 • po ukończeniu kursu rozumieją teksty pisane, czytane, potrafią komunikować się w sytuacjach życia codziennego i uczestniczyć w dyskusjach.
Uwagi: Nauka języka polskiego dla cudzoziemców w ramach tego kursu może przebiegać w formie stacjonarnej lub online.

Uczestnikom nie zapewniamy miejsca w domu studenckim.

POBIERZ FORMULARZ REJESTRACJI NA KURS

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy ul. Jana Bażyńskiego 8, reprezentowany przez Rektora.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (+48 58) 523 31 30 lub (+48 58) 523 24 59 lub adresem email: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Uniwersytet Gdański będzie przetwarzał dane osobowe podane w formularzu kontaktowym lub rejestracyjnym lub poprzez pocztę elektroniczną lub osobiście (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, obywatelstwo, numer dokumentu tożsamości, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu).
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z obsługą i obiegiem korespondencji (w szczególności z udzielaniem odpowiedzi na kierowaną do Centrum korespondencję, podejmowaniem kontaktu z adresatami, rejestracją na kursy, sporządzaniem umów, a także dokumentowaniem ustaleń poczynionych podczas prowadzonej korespondencji).
 5. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 Rozporządzenia RODO, w szczególności ust. 1 pkt.: a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, b) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, c) przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 4.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania – a w przypadkach, w których wymagają tego przepisy wynikające z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez okres określony w tych przepisach.
 8. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku korespondencji prowadzonej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.