(czas trwania projektu: 1 V 2021 – 31 XII 2023)

 

Projekt stawia sobie za cel przygotowanie narzędzi i materiału do diagnozy mechanizmu barier komunikacyjnych utrudniających kontakty migrantów z rodzimymi użytkownikami języka polskiego w rozmaitych sytuacjach życia codziennego (m.in. w kontaktach z instytucjami, zwłaszcza takimi jak szkoła, urząd, przychodnia czy szpital).  Proces efektywnego włączania się obcojęzycznych migrantów w polskie życie społeczne niejednokrotnie napotyka bowiem na przeszkody, powodowane głównie barierami komunikacyjnymi, które wynikają z różnic kulturowych i z niedostatecznej znajomości języka polskiego. Dotyczy to także dzieci, które rozpoczynają lub kontynuują edukację w polskich placówkach oświatowych (tylko w pomorskich szkołach uczą się ponad 2 tys. dzieci z doświadczeniem migracyjnym) i w których przypadku bariera komunikacyjna – jak wynika z opublikowanego w 2020 r. raportu Najwyższej Izby Kontroli – jest w głównej mierze odpowiedzialna za niepowodzenia szkolne.

Diagnozy mechanizmu barier komunikacyjnych nie da się postawić bez właściwego i szczegółowego rozpoznania realizacji języka przez migrantów. Osiągnięciu tego głównego celu służą dwa zadania zaplanowane w projekcie:

1.     pilotażowe przetestowanie narzędzi służących precyzyjnemu określeniu mechanizmu powstawania barier komunikacyjnych;

2.     zgromadzenie materiału językowego, który w przyszłości posłużyć może badaniom tego zjawiska: korpusu polskojęzycznych tekstów uczniów z doświadczeniem migracyjnym uczęszczających do polskich szkół. Informacje o czynnikach językowych, społecznych i kulturowych, które utrudniają komunikację między migrantami a przedstawicielami instytucji objętych badaniami, zostaną przekazanie urzędom i organizacjom pomorskim odpowiedzialnym za prowadzenie polityki społecznej i edukacyjnej w stosunku do migrantów. Dostarczą im one wiedzy umożliwiającej właściwe projektowanie i organizowanie działań mających na celu integrację migrantów i pozwalającej na skuteczne planowanie procesu dydaktycznego w odniesieniu do uczniów z doświadczeniem migracyjnym.