„LOSt in Gdańsk”. Projekt w ramach programu SPINAKER.

Od października 2022 do maja 2023 r. Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej – we współpracy z Wydziałem Filologicznym i Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG – rozpocznie projekt realizowany w ramach programu SPINAKER.

Program SPINAKER jest organizowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), a finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (projekt pozakonkursowy pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów”, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.3. pt. „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”).

Głównym celem projektu „LOSt in Gdańsk” jest stworzenie oraz zrealizowanie dwóch intensywnych międzynarodowych programów kształcenia dla studentów trzech japońskich uniwersytetów. Działania będą koncentrowały się na przybliżaniu kultury polskiej z perspektywy lokalnej (gdańskiej), kursy będą dotyczyły: filmu polskiego, literatury i sztuki polskiej, kultury kaszubskiej i kuchni regionalnej.

Realizowane zadania mają przyczynić się do zwiększenia zainteresowania ofertą kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego oraz kulturalną ofertą Gdańska i Pomorza wśród japońskich studentów, a także do wzrostu ich udziału w programach proponowanych przez gdańską uczelnią. Zdobyte doświadczenie przełoży się na poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia w przyszłości.

Projekt będzie realizował zespół: dr hab. Ewa Czaplewska, prof. UG, dr Irena Chawrilska, dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, dr Michał Pruszak, dr Martyna Wielewska-Baka, mgr Sonia Czaplewska.